A Pandora Ékszer Magyarország Kft. „NYERD MEG A KÍVÁNSÁGLISTÁDAT” elnevezésű promóciójának leírása és részvételi feltételei

1. Általános rendelkezések

A Pandora „NYERD MEG A KÍVÁNSÁGLISTÁDAT” elnevezésű promóció szervezője a Pandora Ékszer Magyarország Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. ép. 13. em.; Cg. 01-09-939954 ; a továbbiakban: Szervező).

A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a METs Hungary Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 53. B. ép. III. em.; Cg. 01-09-997696; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

2023. november 3-án nyereményjátékot hirdetünk a Pandora hivatalos magyarországi Facebook

oldalán (https://www.facebook.com/PandoraHun), ami a Pandora dedikált oldalán és hírlevélben is hirdetve lesz.

A Játékosoknak regisztrálniuk kell a Pandora Clubba (https://hu.pandora.net/hu/login) vagy, ha már klubtagok, be kell lépniük a Pandora Club fiókjukba és létre kell hozniuk vagy új ékszereket kell hozzáadniuk a saját kívánságlistájukhoz. A kívánságlistájukról kell egy képernyőfotót készíteniük és azt a képet a Pandora Facebook oldalán a nyereményjáték posztja alatt kommentben kell megosztaniuk egy szöveges válasszal együtt, mely a promóció leírása szerint a következő kérdésre ad választ: Melyik ékszerre vágysz legjobban a kívánságlistádról és miért? A válasznak egy, a Pandora vonatkozó bejegyzésére tett képes és szöveges válaszból kell állnia, ez képezi a Pályázatot. Egyéb formátumú komment elhelyezése nem számít jelentkezésnek a Játékra. A kommenteket (Pályázatot) utólag szerkeszteni nem szabad. A válaszban megjelölhetők (hivatkozhatók) ismerősök, akiknek így szintén lehetőségük lesz a játékban történő részvételre, feltéve, hogy maguk is pályáznak külön komment útján. Az ismerősök megemlítése nem kötelező és megemlítésük elmaradása (vagy a megemlített barátok száma) nem befolyásolja a Játékban való részvételi jogosultságot vagy önmagában a nyerési esélyt.

A nyereményjáték minden résztvevője egy pályázatot nyújthat be, valamint csak egyszer nyerhet és kaphat díjat.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak 18 éven felüli, érvényes e-mail címmel, valamint Magyarországon lakcímmel/tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt.

A játékosok kizárólag saját szellemi tulajdonukat képező pályázatot küldhetnek be, a pályázat beküldésével a játékos elismeri, hogy a pályázat saját szellemi tulajdona, azon más személynek a játékban való részvételt, a szöveg publikálását, sokszorosítását, megváltoztatását, felhasználását, nyilvánossághoz való közvetítését vagy ezen jogok engedélyezését korlátozó joga nincs. Játékos köteles bármely Pandorával, vagy Lebonyolítóval szemben támasztott harmadik fél általi szellemi tulajdon megsértéséből származó követeléssel szemben helyt állni.

A játékos a pályázat beküldésével hozzájárul a részvételi feltételekhez és a Pandora számára idő és területi korlát nélküli, térítésmentes felhasználási jogot biztosít annak érdekében, hogy Pandora a beküldött pályázatot a későbbiek során, közösségi média felületein megossza és felhasználja.

3. Nyeremény

A Lebonyolító 7 nyertest választ összesen.

A hét nyertes nyereménye fejenként 1 db, egyszeri vásárlásra váltható kuponkód, amit a Pandora saját üzleteiben tudnak beváltani 2023. december 31-ig. Az első 3 helyezett fejenként 1 db 80 000 Ft értékű, a további 4 nyertes pedig fejenként 1 db 20 000 Ft értékű kuponkódot nyer. A kód 99,99% kedvezményt jelent maximum 80 000 Ft, illetve 20 000 Ft értékű vásárlás esetén. Amennyiben a vásárló 80 000 Ft, illetve 20 000 Ft felett szeretné beváltani a kódot, a különbözet fizetendő. A nyertesek a nyeremény átvételekor tudomásul veszik, hogy 5 Ft önrész ellenében juthatnak hozzá nyereményükhöz. A kód nem használható gravírozásra, a 14 karátos arany ékszerekre, a Disney 100. évfordulós és a Game of Thrones kollekciókra és nem vonható össze más promócióval vagy kedvezménnyel.

4. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a PANDORA (HU) Facebook oldalon (https://www.facebook.com/PandoraHun) nyújtunk felvilágosítást.

A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

5. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek vagy promóciós elveinek nem felel meg.

6. A játék időtartama

A nyereményjáték (promóciós időszak) 2023. november 3-tól november 15. napján 23:59-ig tart.

7. A nyertesek kiválasztásának menete

A promóciós időszak lezárását követően az érvényes pályázatok közül legkésőbb 2023. november 20-ig egy 3 fős zsűri választja ki az általuk legjobbnak ítélt 7 pályázatot, mely beküldői a nyertesek. A zsűri megjelöli a 8., 9. és 10. legjobb pályázatot is, akik azonban legfeljebb csak pótnyertesként válhatnak jogosulttá a nyereményre.

A nyerteseket a kiválasztást követő 2 munkanapon belül a Pandora (HU) Facebook oldalon, a promóciós poszt alatt futó kommentben és Facebook üzenetben is tájékoztatjuk a nyertesség tényéről.

8. A díjak átvételének feltételei

Abban az esetben, ha a nyertes játékos 2023. november 25-ig nem válaszol a nyereménnyel kapcsolatban kiküldött értesítő üzenetre, vagy lemond a nyereményről, úgy a nyertesen kívül soron következő helyezett, mint pótnyertes kerül kiválasztásra. 

Amennyiben a nyertes által üzenetben megadott cím hibásan került megadásra, úgy a nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és ebben az esetben is pótnyertes kerül beállításra. A hibás címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre. A díjakat kizárólag magyarországi címre, postán vagy emailben küldjük ki a nyertesekkel előzőleg egyeztetett címre. A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre és nem ruházhatók át. 

A szervező a nyereményeket a nyertes visszajelzésétől számított 30 munkanapon belül kézbesíti előzetes adategyeztetés után. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A díjakat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére, ennek sikertelensége esetén a kézbesítést pótnyertes részére teljesítik.

9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA-előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

10. Adatkezelés

Az adatkezelés célja a promóciós játék lebonyolítása, a Pandora termékeinek megismertetése és népszerűsítése, valamint a Facebookon kérdésekkel-igényekkel jelentkezők részére történő válaszadás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatokat a Szervező, mint adatkezelő kezeli.

Pályázók. A promócióban részt vevő személy a pályázat beküldésével, az általa közölt tartalom feltöltésével (szöveges komment) önként hozzájárul nevének a promóció céljából történő kezeléséhez valamint elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette. Az adatkezelés a nyertesek kiválasztásáig tart.

Nyertesek. Amennyiben az adott pályázó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a pályázó nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Szervező részére való rendelkezésére bocsátása, mely adatokat (és a pályázó nevét) a Szervező kizárólag ebből a célból, a kiszállítás megtörténtének vagy meghiúsulásának időpontjáig kezel. Adatai megadásával a nyertes játékos feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott adatait a Szervező a fenti célból és módon kezelje. A Szervező és az adatfeldolgozók az adatokat bizalmasan kezelik. A Szervező a nyertesek nevét a Facebookon közölheti.

Az adatok a szükség szerinti mértékben a PANDORA Jewelry CEE Sp. Zo.o. (székhely: PL 02-672 Varsó, Domaniewska 28, II em., Lengyelország; nyilvántartási szám: KRS 0000 324366) és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozók részére kerülhetnek átadásra. A játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem továbbítja. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázók és nyertesek személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel kezeli.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Szervező végzi, adatfeldolgozó pedig a Lebonyolító.

A játékkal és adatkezeléssel kapcsolatban további felvilágosítás a [email protected] email címen kérhető, itt kérhető az adatok helyesbítése, törlése, zárolása és felvilágosítás az adatok kezelésével kapcsolatban.

11. Felelősség kizárása

A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt, a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Pandora Ékszer Magyarország Kft.                                                                                                  METs Hungary Kft.

Szervező                                                                                                                                                                       Lebonyolító